Article 83 - Provisions relating to Specific Data Processing Situations - Processing for historical, statistical and scientific research purposes


Groups

EPP
S&D
ALDE
Greens/EFA
ECR
EFD
GUE/NGL
NI

European Parliament

Amendments: 58
...stronger: 11
...weaker: 32
...neutral: 15

For less Data Privacy: 32 Amendments
Baroness Sarah Ludford   United Kingdom ALDE
LIBE Amendments:  #3054  #3069  #3072  #3079  #3094  #3095  #3096
Adina-Ioana Vălean   Romania ALDE
LIBE Amendments:  #3051  #3065  #3077  #3085
Jens Rohde   Denmark ALDE
LIBE Amendments:  #3051  #3065  #3077  #3085
Claude Moraes   United Kingdom S&D
LIBE Amendments:  #3057  #3074  #3084
Glenis Willmott   United Kingdom S&D
LIBE Amendments:  #3057  #3074  #3084
Axel Voss   Germany EPP
LIBE Amendments:  #3050  #3058  #3076
Charles Tannock   United Kingdom ECR
LIBE Amendments:  #3069  #3079  #3094
Marita Ulvskog   Sweden S&D
LIBE Amendments:  #3049  #3068
Nils Torvalds   Finland ALDE
LIBE Amendments:  #3059  #3067
Petru Constantin Luhan   Romania EPP
LIBE Amendments:  #3062  #3075
Timothy Kirkhope   United Kingdom ECR
LIBE Amendments:  #3055  #3073
Anna Hedh   Sweden S&D
LIBE Amendments:  #3049  #3068
Nathalie Griesbeck   France ALDE
LIBE Amendments:  #3070
Marie-Christine Vergiat   France GUE/NGL
LIBE Amendments:  #3097
Christel Schaldemose   Denmark S&D
LIBE Amendments:  #3049
Riikka Manner   Finland ALDE
LIBE Amendments:  #3067
Wim van de Camp   Netherlands EPP
LIBE Amendments:  #3058
Philippe Juvin   France EPP
LIBE Amendments:  #3061
Marian Harkin   Ireland ALDE
LIBE Amendments:  #3060
Sari Essayah   Finland EPP
LIBE Amendments:  #3066
Cornelia Ernst   Germany GUE/NGL
LIBE Amendments:  #3064
Eija-Riitta Korhola   Finland EPP
LIBE Amendments:  #3067
Seán Kelly   Ireland EPP
LIBE Amendments:  #3058
Renate Sommer   Germany EPP
LIBE Amendments:  #3058
Véronique Mathieu Houillon   France EPP
LIBE Amendments:  #3058
Monika Hohlmeier   Germany EPP
LIBE Amendments:  #3058
Dimitrios Droutsas   Greece S&D
LIBE Amendments:  #3078
For more Data Privacy: 11 Amendments
Jan Philipp Albrecht   Germany Greens/EFA
LIBE Amendments:  #334  #335  #336  #337  #339  #342
Agustín Díaz de Mera García Consuegra   Spain EPP
LIBE Amendments:  #3052
Adina-Ioana Vălean   Romania ALDE
LIBE Amendments:  #3063
Jens Rohde   Denmark ALDE
LIBE Amendments:  #3063
Marie-Christine Vergiat   France GUE/NGL
LIBE Amendments:  #3080
Dimitrios Droutsas   Greece S&D
LIBE Amendments:  #3081
Cornelia Ernst   Germany GUE/NGL
LIBE Amendments:  #3083
Neutral: 15 Amendments
Jan Philipp Albrecht   Germany Greens/EFA
LIBE Amendments:  #338  #340  #341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra   Spain EPP
LIBE Amendments:  #3056  #3088
Jens Rohde   Denmark ALDE
LIBE Amendments:  #3090  #3093
Axel Voss   Germany EPP
LIBE Amendments:  #3082  #3087
Adina-Ioana Vălean   Romania ALDE
LIBE Amendments:  #3090  #3093
Baroness Sarah Ludford   United Kingdom ALDE
LIBE Amendments:  #3089
Dimitrios Droutsas   Greece S&D
LIBE Amendments:  #3091
Anna Hedh   Sweden S&D
LIBE Amendments:  #3053
Véronique Mathieu Houillon   France EPP
LIBE Amendments:  #3082
Alexander Alvaro   Germany ALDE
LIBE Amendments:  #3086
Marita Ulvskog   Sweden S&D
LIBE Amendments:  #3053
Christel Schaldemose   Denmark S&D
LIBE Amendments:  #3053
Cornelia Ernst   Germany GUE/NGL
LIBE Amendments:  #3071
Philippe Juvin   France EPP
LIBE Amendments:  #3082
Louis Michel   Belgium ALDE
LIBE Amendments:  #3092